Macau and its Neighbors toward the 21st Century

Macau and its Neighbors toward the 21st Century

Ramos, Rufino; Wilson, Rex; Dinis, José Rocha; Yuan, D. Y.

University of Macau; Macau Foundation

1998.12

英文

Macau; Migration; Urbanization; Hong Kong; Pearl River Delta; Population

文化/禮俗; 經濟/商業; 政治/行政; 社會

$bISBN$b975-97631-9-4

85.0

b000203

摘要

論文集收錄了1997年6月在澳門大學舉辦以書名為題的國際研討會,研討會上,數十名專家從21世紀的角度探討多個議題,即人口和城市化、技術發展、經濟、教育以及社會的社會和文化方面,以及澳門特別行政區的第一個五十年。

進階搜尋|全站搜尋