Silva, Antonio Manuel Pacheco Jorge da (施安東)

1938 年生於澳門、長於香港,現定居美國。他是英國、美國、香港及澳門的註冊建築師,亦是美國建築師學會會員。作為一位澳門土生葡人,施安東多年來不僅對澳門保持深厚的感情,而且筆耕不斷,著有多本關於土生葡人及其全球遷徙的著作,如 The Portuguese Community in Hong Kong(2007)、Diaspora Macaense to California (2009)、The Portuguese Community in Hong Kong, Volume II(2010)、The Portuguese Community in Shanghai(2012)、Macaenses, The Portuguese in China(2015)、Macaense Cuisine, History and Evolution(2016)等。

  •  最新至最舊
  •  最舊至最新
  •  熱門
  •  隨機探索

進階搜尋|全站搜尋